POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PODOLÍ

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento povodňový plán obce Podolí IDdPP:11984 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Podolí podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Podolí a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a webovém prostředí na po.povodnoveplany.cz                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Olšava
  • Podolský potok
  • Hraniční potok
  • bezejmenné levostranné přítoky Olšavy

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-5036/2020/5419

ze dne 5.3.2020
Lesy České republiky, s. p., ST pov. Moravy, Vsetín
Č.j.: LCR957/000830/2020

ze dne 25. 2. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Č. j.: MUUH-SŽP/20214/2020/KanR  ze dne 13.3.2020
Osoba zodpovědná za GDPR:

Mgr. Alexandra Krušinová, tel: 702 132 678, mail: dolnipoolsavi@email.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 12.2023
organizační část 01.2023
grafická část 12.2023
přílohy 12.2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12.2023
offline verze 07.2019
digitalizovaná verze 12.2023
databáze POVIS 07.2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.