Popis správního území obce Podolí


Obec Podolí, Podolí 190, 686 04 Kunovice

Telefon: 572 574 130; e-mail: info@obecpodoli.cz


webwww.obecpodoli.cz


Geografické souřadnice katastru:        49°2′27″ s. š., 17°31′46″ v. d.


Nadmořská výška:                                      199 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 602 ha.


Počet obyvatel obce je 878, z toho:

  • děti do 14 - ti let                  139
  • ekonomicky aktivní             574
  • ekonomicky neaktivní         165

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Podolí má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku obce, provozovaný SVK, a. s. Uh. Hradiště.
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - obec Podolí je zásobována z VTL RS v obci Hradčovice.
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110 kV přichází z k.ú. Podolí, prochází severní částí k.ú. Podolí ve směru západ – východ a pokračuje dál na k.ú. Drslavice.

Podolí RISy Informační service

Způsob zásobování pitnou vodou se nemění. Nové vodovody a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné
umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční, do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich
přípustného využití.
 
Způsob likvidace odpadních vod není v územním plánu přesně specifikován. Plocha TV/39 pro umístění čerpací stanice je napojena na koridortechnické infrastruktury na území obce
Podolí, který umožňuje odvádění odpadních vod na externí čistírnu odpadních vod. Plochy technické infrastruktury TV/6 a TV/48 jsou určeny pro objekty na kanalizační síti, v jejichž
rámci by byla řešena problematika likvidace odpadních vod v řešeném území. Rekonstrukci stávající kanalizace a umísťování nových kanalizačních řadů a s nimi souvisejících zařízení
je možné realizovat v rámci ploch technické infrastruktury, ploch dopravy silniční, ploch veřejných prostranství a ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich
přípustného využití.
 
Způsob odvádění dešťových vod není v územním plánu přesně specifikován. V rámci rekonstrukce stávající kanalizace je možné stávající způsob odvádění jednotnou kanalizací
změnit na kanalizaci dešťovou. Nové kanalizační řady a s nimi provozně související zařízení je možné umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční,
do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.
Stávající způsob odvádění extravilánových vod se rozšiřuje o zastavitelné plochy pro suchou vodní nádrž a sběrné příkopy Z*/42 – 45 na východní
m okraji.
Způsob napojení obce na středotlaký plynovod se nemění. Nové rozvody a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo
zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční,
do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.
 
Způsob napojení zastavěného území na vedení vysokého napětí se nemění. Nová vedení a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo zajišťující napojení
zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční, do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.
 
Koncepce nakládání s odpady se mění vymezením nové plochy TO/46 pro sběrný dvůr v návaznosti na výrobní zónu na východním okraji obce.
Koncepce snižování ohrožení území živelními pohroma mi se zaměřuje především na ochranu území výrobní zóny na východním okraji obce
vymezením ploch pro suchou vodní nádrž. Další stavby ke snižování ohrožení území lze
rovněž umísťovat jako technickou infrastrukturu do ploch s rozdílným způsobem využit
í v rámci jejich přípustného využití.