B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Podolí patří do okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Uherské Hradiště. Obec leží 6 km jihovýchodně od Uh. Hradiště a 4 km východně od města Kunovice. Sousedí s obcemi Hradčovice, Veletiny, Popovice, Vlčnov, Hluk a Míkovice.

Se sousedními Veletinami směrem východním je obec spojena silnicí III/05019. S městy Kunovice a Uh. Hradiště, je obec spojena silnicí I/50 . Silnice I/50, spojující okresní město Uherské Hradiště s městem Uherský Brod vede mimo zastavěnou část obce, i když v její blízkosti, ale přes dva velký silniční most přes řeku Olšavu spojující Podolí a Popovice. Druhý most přes Olšavu leží na této průtažné komunikaci, ale rovněž momo intravilán obce. Spojení s okresním městem je možné i po železniční trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk, kde vlastní zastávka je umístěna v obci Popovice, v její jižní části, nedaleko silnice III/05019.

Zastavěné území obce leží na okraji údolní nivy řeky Olšavy, v prostoru nivy leží 30% bytové zástavby. Nadmořská výška zastavěné části obce se pohybuje okolo 199 m n.m.

Rozloha katastru obce je 602 ha. Ke dni 1. 1. 2019 zde žije 878 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Podolí do regionu Střední Morava a je součástí svazku obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, který vytvořilo s obcemi - Hradčovice, Drslavice, Podolí, Popovice, městem Kunovice.


Kulturní a přírodní hodnoty jsou chráněny :
v zastavěném území je omezeno využití, které by mohlo narušit kulturní hodnoty,kterými jsou především prostor historické ulicové návsi s kaplí Panny Marie
Růžencové a novodobá dominanta obce, kaple Svatého Ducha,
údolní niva řeky Olšavy, částečně chráněná jako přírodní památka, nebude zastavěna, vodní tok a přilehlé plochy krajinné zeleně jsou vymezeny jako skladebné
části územního systému ekologické stability
krajinný ráz nesmí být narušován živelnou výstavbou v nezastavěném území mimo zastavitelné plochy, pohledově exponovaný svah nadobcí je stabilizován jako plochy
smíšené nezastavěného území,
pohledové horizonty nad obcí jsou chráněny v rámci nadregionálního biocentra, výjimkou je návrh nové krajinné dominanty, rozhledny na Kamenném vrchu,
ekologicky a pohledově významné segmenty, kterými jsou především ostrůvkovité lesní plochy, rozptýlená krajinná zeleň a plochy drobné pozemkové držby, které
přispívají k protierozní ochraně, jsou chráněny a rozvíjeny v rámci územního systému ekologické stability.
 
Dopravní dostupnost území :
 
Dopravní infrastruktura
Silnice I. třídy I/50 a I/50H a silnice III. třídy III/5016, které procházejí řešeným územím, jsou vymezeny jako plochy dopravy silniční, jejich vymezení je stabilizováno, plochy pro rozšíření
silniční sítě nejsou v územním plánu vymezeny.
Místní komunikace v zastavěném území jsou vymezeny jako veřejná prostranství. Místní a účelové komunikace v nezastavěném území jsou vymezeny jako plochy dopravy silniční
v souladu s plánem společných zařízení dle komplexních pozemkových úprav.
Plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel jsou součástí dopravní infrastruktury, resp. silniční dopravy, kterou je možné umísťovat kromě ploch dopravy silniční
také do veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.
 
Železniční trať č. 341, která prochází řešeným územím, je vymezena jako plochy dopravy železniční, jejich vymezení je stabilizováno, nové plochy pro železniční dopravu nejsou
v územním plánu vymezeny.
Plochy pro cyklistickou a pěší dopravu jsou součástí dopravní infrastruktury, resp. silniční dopravy, kterou je možné umísťovat kromě ploch dopravy silniční také do veřejných
prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití. Nové plochy nebo koridory pro pěší nebo cyklistickou dopravu nejsou v územním
plánu vymezeny.
 

Územní systém ekologické stability

V řešeném území je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) na nadregionální, regionální a lokální úrovni. Do nadregionálního biocentra NRBC 95 Hluboček jsou zařazeny pozemky v jižní části území – lesní porosty Podolského háje a další pozemky na svazích spadajících z Kamenného vrchu do údolí Olšavy. Po západní hranici řešeného území je trasován regionální biokoridor RBK 1597 Popovice – Hluboček, který je z větší části vymezen v katastrálním území Míkovice nad Olšavou.

Podél toku Olšavy je vymezen lokální biokoridor LBK 1 a na něm 2 biocentra (LBC 1 Olší a LBC 2 Losky), východní hranicí území prochází lokální biokoridor LBK 2, který spojuje lokální ÚSES na toku Olšavy s nadregionálním biocentrem Hluboček.
 
Protierozní opatření
Protierozní opatření je možné realizovat především v plochách přírodních a v plochách krajinné zeleně. Některá biotechnická protierozní opatření, jako např. zabezpečení míst
přirozeného soustřeďování povrchového odtoku, lze realizovat v plochách zemědělských. Na celém území je mimo to doporučeno vyloučení pěstování erozně nebezpečných
(širokořádkových) plodin.