Hydrologické údaje a navrhovaná PPO


Území obce leží v povodí řeky Olšavy, která sbírá a odvádí povrchové a částečně i odpadní vody. Koryto Olšavy leží v nejbližším místě 10 m od zástavby v obci. Vody z obce jsou sváděny ze 100% do řeky Olšavy. Podolský potok přitéká do obce z jihu od obce Hluk. Paralelním, k Olšavě příčným, tokem je Hraniční potok, který tvoří hranici mezi katastry obcí Podolí a Veletiny. Částečně zatrubněným je rovněž bezejmenný potok z Hlubočného a Strážného, který se otevírá v otevřeném korytu až na severu katastru Podolí krátce před svým zaústěním do Olšavy. Všechny tyto toky z jihu tvoří vedlejší povodňové nebezpečí pro obec a mohou býž, a také jsou, doprovázeny bahnotokem z přilehlých polních tratí - Kamenný vrch (348 m n.m.).

Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek s dlouhým a poměrně suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou, suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 594 mm.

Obec Podolí  patří z hlediska možného povodňového ohrožení do povodí Olšavy, v říčním km 10,97 – 8,19. Tok Olšavy leží v Alpínsko – Himálajském systému, který se dělí na dva subsystémy: Karpaty a Panonskou pánev. Horní i střední tok Olšavy patří do systému Karpat, zatímco ústí Olšavy do Moravy již leží v subsystému Panonské pánve. Řeka Olšava zaúsťuje do řeky Moravy v jejím ř. km 143,11, což je 10 km pod obcí Podolí. Koryto řeky Olšavy je regulované, břehy jsou vyčištěny od nánosů a náletů.

Hydrologický režim Olšavy se vyznačuje jedním až dvěma maximy v ročním chodu. Jedno maximum se vyskytuje v období jara a je spojeno s táním sněhové pokrývky. V březnu na limnigrafické stanici v Uherském Brodě dosahují hodnoty průměrných měsíčních průtoků 4,12 m3/s. Toto maximum ale klesá pozvolna, jelikož je v letním období spojeno s maximem letních srážek, zejména pak bouřek. Naopak minimální průtoky připadají na září, kdy průměrná měsíční hodnota činí 0,80 m3/s.

Na základě popsaných vodních toků Olšavy a Podolského potoka, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Podolí, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí vleklé povodně od řeky Olšavy a nebezpečí povodně z přívalových srážek od Podolského potoka a bezejmenných souběžných zatrubněných / otevřených toků.