Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Podolí dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostu III/05016-2 (v centrální části Podolí přes řeku Olšavu) pro dopravu, pro zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Olšavy, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na Podolském potoce (ale i na Hraničním, bezejmenném Přížlabném nebo bezejmenném Hlubočném potoce) a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.

OHROŽENÍ PŘÍVALOVOU (BLESKOVOU) POVODNÍ MIMO TOK >> V DPP OBCE PODOLÍ


Ohrožení obce povodní


Řeka Olšava                

hydrologické pořadí 4-13-01- 1320

Představuje největší ohrožení pro obec Podolí  - rizikem jsou srážky nad 50 mm v horní části povodí na jižních a západních úbočích Bílých Karpat. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Rizikem je přirozená povodeň na řece Olšavě  částečně manipulovatelná vakovým jezem uprostřed obce kdy může dojít ke zvýšení odtoku a tím snížení povodňových hladin v řece. Dále průsaky, protržení (zvláštní povodeň) nebo přetečení vodních nádrží Luhačovice, Ludkovice či Bojkovice.

Přímé ohrožení vlivem vzedmutí vodní hladiny řeky Olšavy je možno očekávat v území mezi levobřežní obytnou zástavbou v severní části obce a silnicí I/50. Ochranu zastavěné části obce od řeky Olšavy tvoří částečně silnice I/50.

Průběh povodně je závislý také na manipulaci na vodních dílech, ležících na horním toku řeky Olšavy (vodní nádrže Luhačovice, Ludkovice – Luhačovický potok (Šťávnice), Bojkovice - Kolelač). Manipulační řády jsou zpracovány správcem těchto vodních děl.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem, kde je umístěn HP A č. 349, přes Drslavice, Hradčovice, Veletiny až po Podolí. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území obce Podolí, zde má Olšava zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q100 je zasažena levobřežní obytná zástavba. Pravobřežní inundace zde patří již Popovicím a její ohrožení řeší povodňový plán Popovic.


Pro včasnou informovanost jsou pro obec Podolí důležité tyto hlásné profily:

▫        Olšava                HP kategorie A A č. 349 – Uh. Hradiště – ČHMÚ

▫        Olšava               HP kategorie CHP C14 KU – Podolí  - obec Podolí

Podolský potok        

hydrologické pořadí 4-13-01- 1290   IDVT 101 94 447

Povodňové epizody na Podolském potoce jsou bleskového charakteru. Dále průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Podolský potok poté, co proteče zádržnou kaskádou rybníčků Podolských mokřadů je také v intravilánu obce, kdy se po podtečení pod starou H/50 komunikací stáčí k západu vystaven přídatkům od bezejmenných toků Přížlabného a Hlubočného. Může tak dojít k výraznému zaplavení zejména průmyslové zóny v severovýchodní části obce. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace a zpětné vzdutí vody při vysokých stavech v Podolském potoku. Této MU částečně brání retenční nádrže Podolských mokřadů.

bezejmenný potok z Přížlabné

hydrologické pořadí 4-13-01- 1   IDVT 10

Povodňové epizody na tomto toku jsou bleskového charakteru. Dále průsaky, protržení nebo přetečení propustků, kdy tento tok podtéká betonárku nad průmyslovým areálem a dojista malým propustkem má protlačit své vody pod starou komunikací H/50 - zde za povodňových stavů hrozí jednoznačně přetečení a při obsahu bahna i zaplavení objektů průmyslové zóny. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace a zpětné vzdutí vody při vysokých stavech v Podolském potoku.

bezejmenný potok z Hlubočné

hydrologické pořadí 4-13-01-    IDVT 10

Povodňové epizody na tomto toku jsou bleskového charakteru, zejména z výše položeného vrchu Kamenný vrch (348 m n.m.) (. Rizikem je také souběh povodně s řekou Olšavou. Dále průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace a zpětné vzdutí vody při vysokých stavech v Podolském potoku.


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny lávky a mostky v obci Podolí. Na řece Olšavě se jedná o ledové jevy a zátarasy. 

K tomu může docházet  – na katastru obce jde především o průchod silnice I/50 (most č. 50-039) ve východní části obce v zastavěné oblasti a průchod pod státní silnicí II/05016 (most č. 05016-2) - zanesení a omezení průtoku by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.


Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Vlčnovského potoku buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení k sesuvům půdy.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Tento druh povodně může nastat při havárii na výše položených vodních nádržích Luhačovice, Ludkovice nebo Bojkovice, případně ve spojení s nadměrnými srážkami nutnou manipulací s odtokem nebo jejich destrukcí. Ohrožení je pak možno očekávat vlivem povodňové vlny a vzedmutí hladiny řeky Olšavy. Retenční vodní nádrž Luhačovice má význam v protipovodňové ochraně povodí Olšavy, slouží k zachycení zvýšených vodních průtoků v důsledku nadměrných srážek ze Šťávnice (Luhačovického potoka).